Uw gids naar topresultaten

 

Alle teksten van Skills & Knowledge in deze website vallen onder het auteursrecht. Copyright geldt eveneens voor door (of in opdracht van) Skills & Knowledge ontwikkelde modellen en het logo, alsmede daaraan ontleende vormen.

Gebruik van teksten, modellen of delen daarvan is niet toegestaan, tenzij vooraf schriftelijk toestemming is aangevraagd bij en verkregen van de wettige en bevoegde vertegenwoordigers van Skills & Knowledge.


Ondanks dat wij de uiterste zorgvuldigheid betrachten bij het formuleren en plaatsen van de informatie op deze website, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor type-, taal- en andere fouten in de tekst. Aan de in deze website beschreven modellen, methodes en werkwijzen kunnen geen rechten worden ontleend door derden. Skills & Knowledge kan niet garanderen dat de beschreven methodes, modellen en werkwijzen altijd en voor iedereen toepasbaar zijn.

Skills & Knowledge behoudt zich het recht voor om af te wijken van in de website beschreven zaken en om wijzigingen in te voeren, welke niet vermeld zijn in deze website, hoewel gestreefd zal worden deze website zo actueel mogelijk te houden. Skills & Knowledge stelt zich ten doel deze website zo toegankelijk mogelijk te maken en te houden. Skills & Knowledge behoudt zich echter het recht voor om deze website zonder bericht voor kortere duur of voor onbepaalde tijd buiten werking te stellen. Tevens kan Skills & Knowledge niet aansprakelijk worden gesteld voor technische aangelegenheden welke door de provider van deze website geregeld worden.


Aan het gebruik van de in deze website opgenomen links naar derden kunnen geen rechten worden ontleend. Skills & Knowledge is niet aansprakelijk voor kwaliteit, inhoud en toegankelijkheid van de middels genoemde links bereikte websites en gelegde contacten. De eigenaren van bedoelde websites kunnen ons verzoeken om de vermelde links te verwijderen dan wel anderszins buiten gebruik te stellen.


Het bezoeken van deze website impliceert dat de bezoeker de inhoud van deze disclaimer kent en accepteert.


Skills & Knowledge is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Leiden, alwaar haar algemene en leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd onder nummer 28095242.


Disclaimer